maandag 25 februari 2013

Klein mysterie 427 – Participatiecontract

Vorige week stuurde minister Asscher (PvdA; Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zijn visie op integratie (klik op ‘Kamerbrief agenda integratie’) naar de Tweede Kamer. Wat in de hiermee gepaard gaande golf van publiciteit onderbelicht bleef, is dat de minister zijn integratieagenda meteen ook voor alle Nederlandse gemeenten naar lokaal niveau heeft vertaald. Voor Horst aan de Maas heeft dit geresulteerd in een document van zes bladzijden, waarop Horst-sweet-Horst de hand heeft weten te leggen. Exclusief op Horst-sweet-Horst de voornaamste passages daaruit:  

‘Voor succesvolle integratie is het nodig dat wij kunnen bouwen op een fundament van gedeelde kernwaarden. Wie er voor kiest in Horst aan de Maas een toekomst op te bouwen moet niet alleen kennisnemen van de kernwaarden van de Horster samenleving, maar deze ook verinnerlijken.’
‘Wat zijn dan die gedeelde Horster kernwaarden die samen de Horster maat vormen? Eerst en vooral dat alles ondergeschikt is aan geldelijk gewin. Een ander kenmerk van de Horster maat is dat eenvoudig boerenverstand altijd prevaleert. Leidraad daarbij is het gezegde ‘Wat een boer niet kent dat vreet hij niet’, hetgeen in de praktijk betekent: bejegen buitenstaanders altijd met een flinke dosis wantrouwen. Een andere voorwaarde voor deelname aan de Horster samenleving is een bedrevenheid in het bedekken van veel en van alles met de mantel der liefde.’
‘De culturele integratie van Hollanders in de Horster samenleving hapert, er is zelfs sprake van achteruitgang in de manier waarop met name Zeeuwse en Utrechtse Horstenaren aankijken tegen balgooien, tegen Sintermerte, tegen kerstbesslingeren. Duidelijker moet worden gemaakt wat Horst aan de Maas zo fantastisch maakt: de vrijheid jezelf te zijn binnen de door ons bepaalde grenzen.’
‘Er zijn weinig gemeenten in de wereld waar het beter is om op te groeien dan in Horst aan de Maas. Kinderen moeten worden opgevoed met het oog op hun toekomst hier, waarbij motivatie, optimisme en het stellen van grenzen centraal horen te staan. Het kan niet zo zijn dat jongeren zich niet op hun plek voelen in Horst aan de Maas, ongemotiveerd zijn over hun toekomst of afwijzend staan ten opzichte van de Horster kernwaarden. We mogen jongeren aanmoedigen het beste van hun leven te maken. Van hen wordt daarom verwacht dat ze actief participeren in de lokale zoëpketencultuur en zich deze snel eigen maken en verinnerlijken. Ook is het wenselijk dat ze hun aandeel in de narcoticaconsumptie opkrikken.’
‘Te vaak ook doet zich het fenomeen voor van Hollandse Horstenaren die als ze ‘nee’ zeggen ook ‘nee’ bedoelen, hetgeen in flagrante tegenspraak is met de Horster kernwaarden.’
‘Het baart zorgen dat het integratieproces bij een deel van de inwoners van Horst aan de Maas te langzaam gaat of stokt. Zo neemt het aantal carnavalsmijders onder met name de Friese en Gelderse Horstenaren hand over hand toe.’
‘We moeten voorkomen dat het integratieproces van voor af aan begint met ouders die achterstanden doorgeven aan hun kinderen. Er mag niet opnieuw een generatie van jonge kinderen ontstaan die het Horster dialect niet spreekt en zo met een achterstand begint. Wie binnen een jaar het zinnetje ‘Di luëpse schoëjer sliët daat vrommes mit en röäkelîezer op ur batse’ niet onberispelijk kan uitspreken, wordt uitgesloten van verdere deelname aan de Horster samenleving.’
‘Ook moeten we oog hebben voor mogelijk nieuwe integratieproblemen door de toenemende migratie van binnen Limburg en met name de verwachte instroom uit Leunen en Siebengewald. Er zijn grenzen aan de instroom van dergelijke laagopgeleide en slecht toegeruste migranten die een samenleving kan verwerken. Daarom is een restrictief migratiebeleid nodig.’

Maar nu even serieus: kan iemand mij en mijn lezers misschien uitleggen hoe het in godsheresnaam mogelijk is dat iemand die van ouders verlangt dat ze hun kinderen opvoeden tot optimistische wezens die niet ongemotiveerd mogen zijn over hun toekomst niet stante pede voor eeuwig is geroyeerd als lid van de PvdA?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten