zondag 5 februari 2017

Ingezonden – Burgemeester blokkeert actie ter verbetering beantwoording vragen

Wat volgt is een ingezonden stuk: de mening van de schrijver is niet noodzakelijk dezelfde als die van Horst-sweet-Horst. Klik hier voor de spelregels voor ingezonden stukken.
In de gemeenteraad en commissies in Horst aan de Maas waren er bij een aantal leden grote bezwaren tegen de in hun ogen onjuiste en onvolledige beantwoording van een reeks van vragen middels raadsinformatiebrieven (RIB’s). Juiste en volledige beantwoording van vragen is een harde voorwaarde voor een eerlijk werkende democratie.

De burgemeester had de handschoen opgepakt en is met twee man een discussie begonnen. Doel leek oprecht te zijn om te zoeken naar verbeteringen. In deze discussies werden heldere afspraken gemaakt over het proces, om te komen tot verbeteringen. Er zou op basis van een startnotitie met voorbeelden en mogelijke verbeteringen door de burgemeester een overleg starten binnen het ambtenarenapparaat en het college. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat de burgemeester de problematiek in zou brengen in cultuursessies van de raad en tevens dat na deze acties een evaluatie met gesprekspartners zou plaats vinden.

Het is tijd voor de evaluatie en wat blijkt? De nota is zonder discussie aan enkele ambtenaren ter beschikking gesteld, wordt gezegd. Of er in het college een echte discussie is geweest is onduidelijk. Aangezien ook het bespreken in de raad niet heeft plaatsgevonden, en omdat er nog steeds grote tekortkomingen aan de informatieverstrekking kleven, bestaat hier sterke twijfel over. Eerder erger dan beter.

Door de burgemeester wordt de evaluatie met alleen de twee gesprekspartners geweigerd. Hij wil samen met twee coalitieleden erbij in een soort overtalsituatie in gesprek en dan bijvoorbeeld, zoals zijn voorstel was, de laatste tien RIB’s op kwaliteit beoordelen.

Conclusie: uit zo’n voorstel kun je eigenlijk alleen afleiden dat de burgemeester zijn afspraken niet wil en niet wilde nakomen. Een inzet, zoals afgesproken, door de burgemeester om de beantwoording van vragen te verbeteren valt niet te ontdekken. Hij wordt in die passieve houding gedekt door coalitiepartners die kennelijk ook liever de aandacht verdunnen en een hun welgevallige aanpak en uitkomst wensen.

Jammer, er was een mooie gelegenheid om in de gemeenteraad een, op basis van de startnotitie en inbreng van ambtenaren en college, goede discussie te hebben en de informatievoorziening te verbeteren en volledig en correct te maken. Dit was temeer van belang omdat er duidelijke voorbeelden zijn van onvolledige, onjuiste, onnauwkeurige en kijkend naar de getallen, ook mogelijk misleidende conclusies in RIB’s.

Het kan en zal hiermee niet eindigen!!!

Andries Brantsma

Geen opmerkingen:

Een reactie posten