zondag 3 september 2017

Intermezzo – Megastal Kleefsedijk (3)

‘Ik ben erg geschrokken van de toonzetting van een aantal insprekers. Ik vind het nogal iets wat er gezegd is.’ Aldus CDA-gemeenteraadslid en commissielid Henk Weijs, afgelopen woensdagavond tijdens de vergadering van de gemeentelijke Commissie Ruimte. Hij reageerde op vier mensen die aan het begin van de vergadering hun mening kenbaar hadden gemaakt over het besluit van het Horster gemeentebestuur om medewerking te verlenen aan de bouw van een megavarkensstal aan de Kleefsedijk in Sevenum. Omdat de geluidsapparatuur haperde, wist ik niet wat die vier insprekers hadden gezegd. Na een oproep, afgelopen vrijdag (klik hier), heb ik van hen inmiddels de door hen uitgesproken teksten ontvangen, waarvoor dank. 
Hoewel de gemeente heeft aangekondigd dat het volledige geluidsbestand van de vergadering morgen in de loop van de dag op de gemeentelijke website valt te beluisteren, publiceer ik de teksten hier toch, opdat iedereen die dat wil er zelf een oordeel over kan vormen. Mijn eigen oordeel heb ik verwoord in een apart stukje (klik hier). Voor de goede orde: het betreft hier de uitgeschreven teksten, die woensdag in een enkel geval misschien iets anders zijn uitgesproken.
Niek Verhaegh, inspreker namens de Werkgroep Kleefsedijk:

Vanaf het eerste moment dat we van de laatste nieuwe aanvraag van de heer Haenen voor een megastal aan de Kleefsedijk hoorden, riep de wethouder dat deze binnen de geldende regelgeving paste. De aanvraag kón niet geweigerd worden, want dan zou de gemeente opgezadeld worden met een forse schadeclaim. Dat bleek beiden niet waar te zijn! Het plan past niet binnen de geldende regelgeving, omdat een groot deel van de stallen in het ongenummerde perceel komt te liggen, waarvoor nog het Bestemmingsplan Buitengebied 1998 geldt. En daar mogen géén bedrijfsgebouwen worden opgericht.
Van een reële kans op een schadeclaim door de ondernemer blijkt, volgens diverse deskundigen, ook geen sprake te zijn. Omdat 4 van de 5 partijen in de gemeenteraad duidelijk hebben aangegeven dat ze tégen megastallen aan de Kleefsedijk zijn, zou je denken dat het probleem nu opgelost was. Echter, op dat moment nam het College een positief principebesluit met betrekking tot de plannen van de heer Haenen, om een grootschalig intensief veehouderijbedrijf aan de Kleefsedijk te realiseren. Dit werd alleen niet meteen gecommuniceerd, sterker nog, de raad wist weken later nog steeds niet dat het besluit genomen was.
Er wordt en werd vaag over het besluit gedaan: het was allemaal nog maar voorlopig en alles was nog mogelijk, etc. Maar wij weten wel beter… Zo’n besluit neemt de verantwoordelijke wethouder niet zomaar! Welke rol zou de adviseur van de heer Haenen hierin gespeeld hebben??
Maar ja, een positief standpunt terwijl de plannen niet in de regelgeving passen, is niet voldoende!!! Dus, moest het in de maak zijnde nieuwe bestemmingsplan hulp gaan bieden: ‘Als we dat nu eens versnellen, gezondheid buiten beschouwing laten, de 25-groenverplichting niet meenemen en zorgen dat het plan van Haenen hieraan al voortijdig getoetst gaat worden, dan komen we er ook …’,  zullen de wethouder, de ondernemer en de adviseur gedacht hebben. Want, dan geldt voor beide betrokken percelen wel hetzelfde bestemmingsplan, waardoor er géén bestemmingsplanwijziging meer nodig is en het plan doorgang kan vinden. Zónder de afgesproken beslissingsbevoegdheid van de raad.
Dit zal wel wat onrust teweeg brengen binnen de raad, maar tezamen met het positieve principestandpunt, wat het College inmiddels dus genomen heeft, moet dat een grote kans maken bij de rechter, zal men gedacht hebben … Echter, de raad voelde ook wel ruis en wilde het Ontwerp-Bestemmingsplan Buitengebied niet (wéér) in de zomer ter inzage laten leggen. Vierkant niet! Dan zou men zelfs een motie indienen. De wethouder negeerde dat echter. En toen wij allen op vakantie waren, kwam het tóch ter inzage. Hoewel we de raad  meteen geïnformeerd hebben, lieten ze dit  toch gebeuren. Omdat ook zij, u raadt het al, in het buitenland zaten. Ook de Nota Reikwijdte en Detail van het plan voor de megastal aan de Kleefsedijk lag toen natuurlijk al ter inzage. Exact in de zes weken schoolvakantie …
Het wordt erg slim gespeeld, maar we gaan ervan uit dat de raad dit zo niet laat gebeuren. De wethouder speelt een dubieus spel, wat hij niet zomaar doet. Waarom gaat hij zó ver? Gaan jullie als raad dit toestaan en laten jullie je buitenspel zetten?  Met als gevolg dat het Kleef alsnog verpest wordt, ondanks dat de meerderheid van de raad altijd gezegd heeft dit niet toe te staan.
De gang van zaken laat heel goed zien, dat dan niets meer zeker is. Burgers en zelfs grote recreatieve bedrijven met heel veel werknemers lijken de dupe te worden en dat voor één enkele boer die wordt geholpen door een dubieuze adviseur die schijnbaar nog steeds heel veel invloed heeft bij de gemeente. De hele geschiedenis, veel gemeenschapsgeld en alle beloften ten spijt.
Wij en vele andere inwoners van Horst aan de Maas doen een dringend beroep op jullie als raad, om de gedane belofte ‘géén grootschalige intensieve veehouderij aan de Kleefsedijk’ vast te houden en uiteindelijk waar te maken!

Thea Lemmen, inspreker namens de Werkgroep Kleefsedijk:

Onze jongste was 8 toen dit begon. Inmiddels is ze 19! Als een rode draad loopt dit door onze levens, die ook lang niet altijd over rozen gaan. Maar we kunnen niet anders. Onze huizen zijn niets meer waard en zelfs onverkoopbaar bij de komst van megastallen zó dicht er tegenaan. Op plekken nog geen 100 meter!
En, hoewel het veel kost en gekost heeft zijn we zielsblij dat we samen die kracht hebben kunnen opbrengen. Anders hadden er nu 16.000 mestvarkens op het Kleef gelopen. Minstens! En er hadden 4 enorme mestvergisters gestaan. Mestvergisters, waarin een rottingsproces gas moest opleveren. Een smerigere stank kun je niet bedenken.
En wat er ook gebeurt, een boer die van plan was om een dusdanige vee-industrie bijna tegen onze woningen aan te bouwen, zullen we toch nooit, maar dan ook nooit kunnen vertrouwen. Zijn wensen zijn duidelijk en die zijn, zoals gebleken is, in principe niet gewijzigd. Men kijkt nog steeds ‘wanneer’ en vooral ‘hoe’ de plannen gerealiseerd kunnen worden. Het is daarbij natuurlijk discutabel dat een, voorheen bestuurlijk betrokken oud-gedeputeerde, hier de zaakwaarnemer is.
En ja, er zijn emoties! En ja, we zijn inmiddels gekleurd! Is dat vreemd? Als keer op keer je hele hebben en houden op het spel staat?
Wij wonen en werken met velen op ‘t Kleef. En hoeveel toerisme is er niet? Hebben jullie enig idee hoeveel er bij ons gewandeld, gefietst, etc. wordt? En hoeveel bedrijvigheid er is? Mag dat allemaal verziekt worden? Dan zijn er vele gedupeerden, voor één enkele boer. Met straks 2 of misschien 3 fte.
Velen blijken ons te begrijpen en zelfs te ondersteunen! Tegen het plan zijn al meer dan 220 zienswijzen ingediend. Méér dan 220 gezinnen en bedrijven, van heel dichtbij tot in ’t dorp, zeggen actief géén megastallen aan de Kleefsedijk te willen.
De gemeente zei dat voorheen ook. Maar plots niet meer! En plots staan we met minstens 2-0 achter. En niet omdat de regelgeving dat toestond, maar door acties van het College! Wat gebeurt hier? En waarom? Niemand begrijpt nog de gang van zaken! Ze zullen zeggen dat we voorbarig zijn. En ze zullen zeggen dat het één niets van doen heeft met het ander. Maar na 11 jaar durf je dat niet meer te geloven en weet je wel beter. En de feiten, die liegen niet.
De boer en diens adviseur weten de weg en lijken inmiddels te worden geholpen om te kunnen winnen. Ten koste van alles… Ongelofelijk! En niet uit te leggen …

Susanne Janssen, inspreker namens de Werkgroep Gelderdiëk:

In februari was er in de Wingerd een omgevingsdialoog over de plannen van Haenen voor een megastal op de Kleefsedijk. Omdat wij op slechts een paar honderd meter van deze locatie af wonen, gingen wij hier vol verwachting naar toe. We dachten eindelijk eens met de heer Haenen in gesprek te kunnen gaan, maar het was meer een discussie met de heer Driessen die daar als adviseur zat.
Er bleek, na alles wat er in de afgelopen jaren is gebeurd en gezegd, geen enkel draagvlak voor het plan van Haenen. Ook kregen wij de indruk dat deze aanvraag waarschijnlijk niet de laatste zal zijn. Er werden vragen gesteld en suggesties gedaan, maar de ondernemer stapte heel gemakkelijk over alles heen door te zeggen dat hij er gewoon recht op had. Over verdere toekomstplannen die waarschijnlijk al lang en breed zijn uitgezet, werd niks gezegd.
Op een beknopt verslagje van de adviesgroep na, hebben wij van zowel de ondernemer als van de gemeenteraad geen enkele terugkoppeling meer gehad. Die zogenaamde dialoog was dus een wassen neus.
Ook van alle inbreng voor het nieuwe Bestemmingsplan zien we helemaal niets terug. Zelfs niet van hetgeen de gemeenteraad heeft ingebracht.
Wat er wél gebeurde was dat de gemeente voor de plannen van Haenen aan de Kleefsedijk een positief principebesluit nam. Wij schrokken daar enorm van en ook van de hele dubieuze gang van zaken. Wij zijn het hier niet mee eens en om ons hiervoor sterk te maken hebben wij ons verenigd in de Werkgroep Gelderdiëk. Wij krijgen overigens veel steun vanuit verschillende hoeken en we merken ook dat dit onderwerp erg leeft in Sevenum en dat er veel tegenstand is vanuit vele burgers.
In juni zaten we hier te luisteren en hoorden we dat de gemeenteraad erop stónd dat het ontwerp bestemmingsplan pas ná de zomervakantie ter inzage gelegd zou worden. Anders zou er zelfs een motie ingediend worden. We werden gerustgesteld want er was besloten dat dit, zoals inmiddels duidelijk is, zéér belangrijke Bestemmingsplan, pas in oktober ter inzage zou komen.
Wederom een schok, toen we hoorden dat dit plotseling toch al in augustus ter inzage werd gelegd.
De gemeenteraad weet dit inmiddels al enkele weken, echter een motie hebben we nóg niet gezien. Niet eens een bezwaar, omdat het vakantietijd was. Maar die vakantietijd was het eigenlijk ook voor ons.
Wij, van de Werkgroep Gelderdiëk, zijn reuze benieuwd hoe de raad nu zal laten zien dat deze manier van doen van het College absoluut niet kan. Wij hopen dat de raad de touwtjes weer in handen neemt en er uiteindelijk voor ons als ongeruste burgers zal zijn. En dat ze het Kleef voor ons én voor de toeristische sector zal houden hoe het nu is: een prima plek om te wonen, werken en recreëren.

Peter Strijbosch, inspreker namens de Werkgroep Behoud Woonomgeving De Paes:

‘Van wethouder tot wegbereider’ noem ik mijn betoog voor u. Waar ik vroeger de hoop had dat de wethouder invulling zou geven aan de naam van zijn functie, merk ik steeds meer dat in Horst aan de Maas dit betekent dat je op alle mogelijke manieren moet zorgen dat iets wat niet kan toch mogelijk wordt gemaakt.
De mazen in de wet, vergunningen en bestemmingsplannen worden opgezocht en onder het mom van ‘we moeten onderzoek doen naar legalisatie’ wordt ook alles gelegaliseerd of vergund.
Het hoeft niet, maar wordt wel steeds, tegen gezond verstand in en tegen de gerechtvaardigde gevoelens van omwonenden in gedaan en zo krijgt een ondernemer bijna alles klaar of, in andere gevallen, wordt gerekt wat niet gerekt mag worden of wordt rechtgepraat wat krom is.
Zowel wethouder Vostermans, als wethouder Driessen, zoeken samen met oud wethouder en oud gedeputeerde Ger Driessen, met al hun invloed op het ambtelijk apparaat naar gezochte oplossingen.
Dit speelt niet alleen bij De Kleefsedijk, maar wij vrezen  ook op Veld Oostenrijk. Ashorst om man en paard maar te benoemen.
Tegen expliciet geschreven regels in wordt toch weer alles met hele en halve waarheden en gezochte argumenten voor elkaar gebokst.
Met heel veel geld, ons geld, vecht de gemeente c.q. provincie alles aan, gaat zijn eigen gang, mat werkgroepen af en gaat eindeloos door, met als enig doel haar intensieve agrarische zin te krijgen. U als commissieleden, en ook de raadsleden staan dit toe. De coalitie, een grote partij en twee bijwagens, hebben soms mooie betogen, maar stemmen altijd in met de bedenkelijke maatregelen van het college.
Het wordt tijd dat u de werkelijkheid onder ogen ziet. De acties om een intensive veehouderij visie te ontwikkelen worden tegen gewerkt. De kennis van het RIVM wordt in twijfel getrokken. Tijd wordt gerekt.
Uw wethouders stellen alles in dienst om de intensieve veehouderij te laten groeien. Als je in Wageningen gestudeerd zou hebben zou je beter moeten weten. De vraag is dus voor ons, wat steekt hier achter, welk doel dient dit, of wiens doel dient dit?
Het wordt tijd dat het college zich niet meer onder druk laat zetten door adviseurs en oud politici, met al hun macht op een deel van het college en het ambtenarenapparaat. Het wordt tijd dat die adviseurs die al bij veel discutabele beslissingen betrokken waren, geen toegang meer wordt gegeven tot ambtenaren en alleen onder begeleiding van de wethouder. Het wordt tijd dat u ziet dat de tijd veranderd is, dat u ook ziet wat het RIVM schrijft en dat u meegaat met wat de bevolking wil en niet met de ondernemers die doorgaan met wat niet gewenst of vergund is. Die soms ook de vergunningsvoorwaarden om geldelijk gewin overtreden en daarmee een economisch delict plegen en dus aangepakt moeten worden.
En dat in plaats van zoals er in onze gemeente gedaan wordt, namelijk ondernemers belonen met een legalisatieonderzoek en eindeloos gedogen terwijl de omwonden al 5 jaar in de stank en uitstoot zitten, er gehandhaafd moet worden.
Als men met pek omgaat wordt men met pek besmeurd. College, zorg dat uw handen schoon blijven en bereidt niet alleen de weg voor, maar houdt de wet en leef die na.
We zien het gebeuren en doen een beroep op uw gezonde boerenverstand.

1 opmerking:

  1. Als je altijd alleen maar luistert naar jezelf of je soortgenoten, dan schrik je als je plotseling iets hoort dat niet bij je eigen roze wolk hoort. Ja, dan zul je wel wakker schrikken en zit je plotseling rechtop in bed. Dat was anders geweest als je eerder wakker was geworden, dan was dit niet nieuw voor je geweest. Doe je voordeel met deze "wake-up calls"Henk, het geeft je informatie en kracht om ook je controlerende en kritische rol te spelen en niet alleen te volgen.
    Andries Brantsma

    BeantwoordenVerwijderen