zaterdag 7 augustus 2010

Klein mysterie 188 – Stallen

Onlangs berichtte Dagblad De Limburger over een publicatie waarin de Nederlandse landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) onder de loep zijn genomen. Yttje Feddes, opdrachtgeefster van het onderzoek en tevens Rijksadviseur voor het Landschap, beklaagde zich in het krantenartikel over het aanzien van de nieuwbouw in de LOG’s: ‘Je wordt niet vrolijk van al die lelijke stallen’. Ik ben zo iemand die als hij zoiets leest, denkt ‘Dat boek moet ik hebben’. Enkele weken geleden plofte het in de brievenbus. Prachtig, zowel qua vormgeving als qua inhoud. Er valt heel veel over te zeggen, maar ik wil me nu beperken tot de aanblik van nieuwgebouwde stallen. Twee citaten uit het boek:
(1) ‘De stallen van de nieuwe bedrijven die in de LOG’s zijn gebouwd wijken maar zelden af van het gebruikelijke laagwaardige beeld. De doelstelling om een beter dier- en milieuvriendelijk imago van de sector zichtbaar te maken in de vormgeving van bedrijven is nog niet gehaald.’(2) ‘De meeste nieuwe bedrijven en stallen bij uitbreidingen lijken sterk op elkaar. Het lijkt erop dat lokale aannemers een grote rol hebben in de opzet en vormgeving van deze individuele bedrijven.’

Nu twee citaten uit de Gebiedsvisie LOG Witveldweg (klik bij 12 februari 2008 op ‘Gebiedsvisie d.d. febr. 2008’) die de Horster gemeenteraad op 12 februari 2008 heeft vastgesteld:
(1) ‘Bij de situering in het LOG Witveldweg moet aansluiting worden gezocht bij de structuurlijnen van het landschap. Het streven is dan ook aan te sluiten bij bestaande groensingels en -elementen om een juiste inpassing van de initiatieven mogelijk te maken. Door deze keuze krijgt de inpassing direct een ‘natuurlijk’ karakter.’(2) ‘Een afdoende landschappelijke inpassing vindt plaats aan de hand van diverse (ruimtelijke) instrumenten zoals, de adviezen van de gemeentelijke groenmeester, de bouwmeester en het BOM+ instrument. Ook kan een werkgroep met inwoners van het LOG Witveldweg worden opgericht om de landschappelijke inpassing van bedrijven te optimaliseren. (…) De initiatiefnemers betrekken de adviezen van de werkgroep bij de definitieve uitwerking. Door de belangrijke rol van de lokale klankbordgroep bij de toetsing van initiatieven achten wij een beeldkwaliteitsplan niet noodzakelijk.’De Gebiedsvisie LOG Witveldweg heeft als ondertitel Sturen op kwaliteit. Nu inmiddels twee nieuwe intensieve veehouderijen in dit LOG zijn gevestigd, kan de vraag worden gesteld in hoeverre dat sturen op kwaliteit tot op heden is geslaagd. Bieden de bedrijfsgebouwen een ‘laagwaardig beeld’ of zijn het inpassingen met een ‘natuurlijk karakter’? Op elkaar lijkende nieuwe stallen of ‘afdoende landschappelijke inpassing’? Oordeel zelf aan de hand van de in LOG Witveld genomen foto’s bij deze bijdrage. Of ga gewoon een kijkje nemen aan de Losbaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten