maandag 2 november 2009

Actualisatie – Kiosktournure (3)

Is het ijsseizoen afgelopen, staat Passi plotseling weer in het middelpunt van de belangstelling. Wie had dat kunnen denken? Ik in elk geval niet. Na de gemeenteraadsvergadering van 21 april leek het allemaal een gelopen koers: een raadsmeerderheid bestaande uit een gelegenheidscoalitie van CDA en SP stemde in met de bouw van een nieuwe, grotere kiosk op de kop van het Sint-Lambertusplein. De noodzakelijke vaststelling van het bestemmingsplan, aan de orde in de raadsvergadering van volgende week dinsdag, leek een hamerstuk. Hoogstwaarschijnlijk een foute inschatting mijnerzijds, maar héél erg rouwig ben ik daar niet om. Dit voorjaar heb ik al beargumenteerd uiteengezet waarom ik tegen de nieuwe kiosk ben (klik hier, hier, hier, hier, hier en hier). Voor de meest recente ontwikkelingen verwijs ik naar de website van De Echo van Horst en InHorst (lees óók de reacties). Wie zijn Passihonger dan nog niet heeft gestild, kan ik de stukken voor de komende raadsvergadering aanraden: maar liefst 55 bladzijden over Passi. Ik heb ze alle 55 gelezen. Met rode oortjes? Soms. Meest interessant is het Zienswijzeverslag ontwerpbestemmingsplan St. Lambertusplein 10a te Horst. Hierin reageert de gemeente op de door vijf (indirect) belanghebbenden geuite bezwaren tegen de voorgenomen nieuwbouw. Duidelijk wordt dat enig eigenbelang de bezwaarmakers niet vreemd is. Van de andere kant hanteren ze verrassend vaak argumenten die je onder de noemer ‘algemeen belang’ kunt scharen. Maar wat ze ook aanvoeren, de reactie van de gemeente is telkenmale dezelfde: ze is het oneens met de bezwaarmaker. De conclusie verrast daarom niet: ‘De zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven tot aanpassingen van het definitieve bestemmingsplan.’Wat wel verrast, is dat de gemeentelijke tegenreactie soms in het geheel niet wordt onderbouwd. Zie bijvoorbeeld de reactie van architect Ben Keijsers (toch niet de eerste de beste, zou je zeggen) op het ontwerp van de nieuwe kiosk. Hij concludeert dat het ontwerp ‘niet voldoet op de punten transparantie, bescheiden, één bouwlaag en het niet afsluiten van het plein’. Je zou dan verwachten dat de gemeente beargumenteert waarom het ontwerp wél voldoet aan de eisen. Maar nee, dit is de tegenreactie: ‘Het ontwerp is beoordeeld en akkoord bevonden door de bouwmeester.’ Ja, zo kan ik het ook: omdat ik zeg dat het zo is, is het zo.Hoe gaat het nu verder? Ik voorspel dat alle partijen volgende week dinsdag (een week voor de verkiezingen!) na veel gewik en geweeg bij hun eerder ingenomen standpunt blijven en dat die nieuwe kiosk er dus komt. Een beetje hoop put ik nog uit het feit dat het verleden heeft uitgewezen dat mijn voorspellende gaven slecht ontwikkeld zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten